BẢNG CHIA 7 (trang 35)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 36)
  2. Giảm đi một số lần (trang 37, 38)
  3. Luyện tập (trang 38)
  4. Tìm số chia (trang 39)
  5. Luyện tập (trang 40)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 30)
  2. Bảng nhân 7 (trang 31)
  3. Luyện tập (trang 32)
  4. Gấp một số lên nhiều lần (trang 33)
  5. Luyện tập (trang 34)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.