BẢNG NHÂN 7 (trang 31)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 32)
  2. Gấp một số lên nhiều lần (trang 33)
  3. Luyện tập (trang 34)
  4. Bảng chia 7 (trang 35)
  5. Luyện tập (trang 36)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 26, 27)
  2. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 27, 28)
  3. Luyện tập (trang 28)
  4. Phép chia hết và phép chia có dư (trang 29, 30)
  5. Luyện tập (trang 30)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.