BIỂU ĐỒ (trang 28, 29)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Biểu đồ (tiếp theo) (trang 30, 31, 32)
  2. Luyện tập (trang 33, 34)
  3. Luyện tập chung (trang 35, 36)
  4. Luyện tập chung (trang 36, 37)
  5. Phép cộng (trang 38, 39)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 24)
  2. Giây, thế kỉ (trang 25)
  3. Luyện tập (trang 26)
  4. Tìm số trung bình cộng (trang 26, 27)
  5. Luyện tập (trang 28)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.