CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (trang 140, 141

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 142)
  2. Các số có năm chữ số (tiếp theo) (trang 143, 144)
  3. Luyện tập (trang 145)
  4. Số 100.000 – Luyện tập (trang 146)
  5. So sánh các số trong phạm vi 100.000 (trang 147)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Tiền Việt Nam (trang 130, 131)
  2. Luyện tập (trang 132, 133)
  3. Làm quen với thống kê số liệu (trang 134, 135)
  4. Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (trang 136, 137)
  5. Luyện tập (trang 138, 139)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.