LUYỆN TẬP CHUNG (trang 99)

CÁC BÀI TIẾP THEO Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100) Luyện tập (trang 100, 101) Hình bình hành (trang 102, 103) Diện tích hình bình hành (trang 103, 104) Luyện tập (trang 104, 105) CÁC BÀI TRƯỚC Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96) Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 […]

LUYỆN TẬP (trang 98)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 99) Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100) Luyện tập (trang 100, 101) Hình bình hành (trang 102, 103) Diện tích hình bình hành (trang 103, 104) CÁC BÀI TRƯỚC Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95) Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96) Luyện […]

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 (trang 97, 98)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 98) Luyện tập chung (trang 99) Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100) Luyện tập (trang 100, 101) Hình bình hành (trang 102, 103) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 91, 92, 93) Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95) Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang […]

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 (trang 97)

CÁC BÀI TIẾP THEO Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98) Luyện tập (trang 98) Luyện tập chung (trang 99) Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100) Luyện tập (trang 100, 101) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 90, 91) Luyện tập chung (trang 91, 92, 93) Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang […]

LUYỆN TẬP (trang 96)

CÁC BÀI TIẾP THEO Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98) Luyện tập (trang 98) Luyện tập chung (trang 99) Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100) CÁC BÀI TRƯỚC Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 87, 88) Luyện tập chung (trang 90, […]

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 (trang 95, 96)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98) Luyện tập (trang 98) Luyện tập chung (trang 99) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 87) Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 87, 88) Luyện tập […]

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 (trang 94, 95)

CÁC BÀI TIẾP THEO Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96) Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98) Luyện tập (trang 98) CÁC BÀI TRƯỚC Chia cho số có ba chữ số (trang 86) Luyện tập (trang 87) Chia […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 91, 92, 93)

CÁC BÀI TIẾP THEO Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95) Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96) Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98) CÁC BÀI TRƯỚC Thương có chữ số 0 (trang 85) Chia cho […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 90, 91)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 91, 92, 93) Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95) Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96) Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 84) Thương có chữ số 0 (trang 85) […]

CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo) trang 87, 88

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 90, 91) Luyện tập chung (trang 91, 92, 93) Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95) Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96) Luyện tập (trang 96) CÁC BÀI TRƯỚC Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 83, 84) Luyện […]