DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH (trang 103, 104)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 104, 105) Phân số (trang 106, 107) Phân số và phép chia số tự nhiên (trang 108) Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (trang 109, 110) Luyện tập (trang 110, 111) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 98) Luyện tập chung (trang 99) Ki-lô-mét […]

HÌNH BÌNH HÀNH (trang 102, 103)

CÁC BÀI TIẾP THEO Diện tích hình bình hành (trang 103, 104) Luyện tập (trang 104, 105) Phân số (trang 106, 107) Phân số và phép chia số tự nhiên (trang 108) Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (trang 109, 110) CÁC BÀI TRƯỚC Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang […]

LUYỆN TẬP (trang 100, 101)

CÁC BÀI TIẾP THEO Hình bình hành (trang 102, 103) Diện tích hình bình hành (trang 103, 104) Luyện tập (trang 104, 105) Phân số (trang 106, 107) Phân số và phép chia số tự nhiên (trang 108) CÁC BÀI TRƯỚC Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) Dấu hiệu chia hết cho 3 […]

KI-LÔ-MÉT VUÔNG (trang 99, 100)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 100, 101) Hình bình hành (trang 102, 103) Diện tích hình bình hành (trang 103, 104) Luyện tập (trang 104, 105) Phân số (trang 106, 107) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang […]