CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH (trang 78, 79)

CÁC BÀI TIẾP THEO Chia một tích cho một số (trang 79) Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (trang 80) Chia cho số có hai chữ số (trang 81) Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 82) Luyện tập (trang 83) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang […]

LUYỆN TẬP (trang 78)

CÁC BÀI TIẾP THEO Chia một số cho một tích (trang 78, 79) Chia một tích cho một số (trang 79) Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (trang 80) Chia cho số có hai chữ số (trang 81) Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 82) CÁC […]

CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (trang 77)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 78) Chia một số cho một tích (trang 78, 79) Chia một tích cho một số (trang 79) Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (trang 80) Chia cho số có hai chữ số (trang 81) CÁC BÀI TRƯỚC Nhân với số có ba […]

CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ (trang 76)

CÁC BÀI TIẾP THEO Chia cho số có một chữ số (trang 77) Luyện tập (trang 78) Chia một số cho một tích (trang 78, 79) Chia một tích cho một số (trang 79) Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (trang 80) CÁC BÀI TRƯỚC Giới thiệu nhân nhẩm số […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 75)

CÁC BÀI TIẾP THEO Chia một tổng cho một số (trang 76) Chia cho số có một chữ số (trang 77) Luyện tập (trang 78) Chia một số cho một tích (trang 78, 79) Chia một tích cho một số (trang 79) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 69, 70) Giới thiệu nhân nhẩm số […]

LUYỆN TẬP (trang 74)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 75) Chia một tổng cho một số (trang 76) Chia cho số có một chữ số (trang 77) Luyện tập (trang 78) Chia một số cho một tích (trang 78, 79) CÁC BÀI TRƯỚC Nhân với số có hai chữ số (trang 69) Luyện tập (trang 69, […]

NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo) trang 73

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 74) Luyện tập chung (trang 75) Chia một tổng cho một số (trang 76) Chia cho số có một chữ số (trang 77) Luyện tập (trang 78) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 68) Nhân với số có hai chữ số (trang 69) Luyện tập (trang 69, 70) […]

NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (trang 72, 73)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 73) Luyện tập (trang 74) Luyện tập chung (trang 75) Chia một tổng cho một số (trang 76) Chia cho số có một chữ số (trang 77) CÁC BÀI TRƯỚC Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68) Luyện tập […]

GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11 (trang 70, 71)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân với số có ba chữ số (trang 72, 73) Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 73) Luyện tập (trang 74) Luyện tập chung (trang 75) Chia một tổng cho một số (trang 76) CÁC BÀI TRƯỚC Nhân một số với một tổng (trang 66, 67) Nhân […]

LUYỆN TẬP (trang 69, 70)

CÁC BÀI TIẾP THEO Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 70, 71) Nhân với số có ba chữ số (trang 72, 73) Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 73) Luyện tập (trang 74) Luyện tập chung (trang 75) CÁC BÀI TRƯỚC Mét vuông (trang 65) […]