NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (trang 69)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 69, 70) Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 70, 71) Nhân với số có ba chữ số (trang 72, 73) Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 73) Luyện tập (trang 74) CÁC BÀI TRƯỚC Đề-Xi-mét vuông (trang 62, […]

LUYỆN TẬP (trang 68)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân với số có hai chữ số (trang 69) Luyện tập (trang 69, 70) Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 70, 71) Nhân với số có ba chữ số (trang 72, 73) Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 73) CÁC BÀI […]

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU (trang 67, 68)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 68) Nhân với số có hai chữ số (trang 69) Luyện tập (trang 69, 70) Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 70, 71) Nhân với số có ba chữ số (trang 72, 73) CÁC BÀI TRƯỚC Tính chất kết hợp của phép […]

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG (trang 66, 67)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68) Luyện tập (trang 68) Nhân với số có hai chữ số (trang 69) Luyện tập (trang 69, 70) Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 70, 71) CÁC BÀI TRƯỚC Tính chất giao hoán của phép nhân […]

MÉT VUÔNG (trang 65)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân một số với một tổng (trang 66, 67) Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68) Luyện tập (trang 68) Nhân với số có hai chữ số (trang 69) Luyện tập (trang 69, 70) CÁC BÀI TRƯỚC Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 58) Nhân với 10, […]

ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG (trang 62, 63, 64)

CÁC BÀI TIẾP THEO Mét vuông (trang 65) Nhân một số với một tổng (trang 66, 67) Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68) Luyện tập (trang 68) Nhân với số có hai chữ số (trang 69) CÁC BÀI TRƯỚC Nhân với số có một chữ số (trang 57) Tính chất giao hoán […]

NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0 (trang 61, 62)

CÁC BÀI TIẾP THEO Đề-Xi-mét vuông (trang 62, 63, 64) Mét vuông (trang 65) Nhân một số với một tổng (trang 66, 67) Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68) Luyện tập (trang 68) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 56) Nhân với số có một chữ số (trang 57) Tính chất […]

TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN (trang 61)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 61, 62) Đề-Xi-mét vuông (trang 62, 63, 64) Mét vuông (trang 65) Nhân một số với một tổng (trang 66, 67) Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 55, 56) Luyện tập […]

NHÂN VỚI 10, 100, 1000, … CHIA CHO 10, 100, 1000, … (trang 59, 60)

CÁC BÀI TIẾP THEO Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 61) Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 61, 62) Đề-Xi-mét vuông (trang 62, 63, 64) Mét vuông (trang 65) Nhân một số với một tổng (trang 66, 67) CÁC BÀI TRƯỚC Thực hành vẽ hình vuông (trang 55) […]

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN (trang 58)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 (trang 59, 60) Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 61) Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 61, 62) Đề-Xi-mét vuông (trang 62, 63, 64) Mét vuông (trang 65) CÁC BÀI TRƯỚC Thực hành vẽ […]