HÌNH THANG (trang 91, 92)

CÁC BÀI TIẾP THEO Diện tích hình thang (trang 93, 94) Luyện tập (trang 94) Luyện tập chung (trang 95) Hình tròn. Đường tròn (trang 96, 97) Chu vi hình tròn (trang 97, 98) CÁC BÀI TRƯỚC Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84) […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 89, 90)

PHẦN 1 (gồm 3 câu) PHẦN 2 (4 câu) CÁC BÀI TIẾP THEO Hình thang (trang 91, 92) Diện tích hình thang (trang 93, 94) Luyện tập (trang 94) Luyện tập chung (trang 95) Hình tròn. Đường tròn (trang 96, 97) CÁC BÀI TRƯỚC Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử dụng […]

LUYỆN TẬP (trang 88, 89)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 89, 90) Hình thang (trang 91, 92) Diện tích hình thang (trang 93, 94) Luyện tập (trang 94) Luyện tập chung (trang 95) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử dụng máy tính bỏ túi để […]

DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC (trang 87, 88)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập chung (trang 89, 90) Hình thang (trang 91, 92) Diện tích hình thang (trang 93, 94) Luyện tập (trang 94) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 79, 80) Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử […]

HÌNH TAM GIÁC (trang 85, 86)

CÁC BÀI TIẾP THEO Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập chung (trang 89, 90) Hình thang (trang 91, 92) Diện tích hình thang (trang 93, 94) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 79) Luyện tập chung (trang 79, 80) Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu […]

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (trang 82, 83, 84)

CÁC BÀI TIẾP THEO Hình tam giác (trang 85, 86) Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập chung (trang 89, 90) Hình thang (trang 91, 92) CÁC BÀI TRƯỚC Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (trang 78) Luyện tập (trang 79) Luyện tập chung […]

GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI (trang 81, 82)

CÁC BÀI TIẾP THEO Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84) Hình tam giác (trang 85, 86) Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập chung (trang 89, 90) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 77) Giải […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 80)

CÁC BÀI TIẾP THEO Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84) Hình tam giác (trang 85, 86) Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) CÁC BÀI TRƯỚC Giải toán […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 79, 80)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84) Hình tam giác (trang 85, 86) Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập […]

LUYỆN TẬP (trang 79)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 79, 80) Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84) Hình tam giác (trang 85, 86) CÁC BÀI TRƯỚC Giải toán về tỉ […]