LUYỆN TẬP (trang 60)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 61) Luyện tập chung (trang 61, 62) Luyện tập chung (trang 62) Phép chia chia một số thập phân cho một số tự nhiên (trang 63, 64) Luyện tập (trang 64, 65) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 55) Nhân một số thập phân Với một số […]

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN (trang 58, 59)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 60) Luyện tập (trang 61) Luyện tập chung (trang 61, 62) Luyện tập chung (trang 62) Phép chia chia một số thập phân cho một số tự nhiên (trang 63, 64) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 54) Luyện tập chung (trang 55) Nhân một số thập phân […]

LUYỆN TẬP (trang 58)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59) Luyện tập (trang 60) Luyện tập (trang 61) Luyện tập chung (trang 61, 62) Luyện tập chung (trang 62) CÁC BÀI TRƯỚC Trừ hai số thập phân (trang 53, 54) Luyện tập (trang 54) Luyện tập chung (trang […]

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000, … (trang 57)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 58) Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59) Luyện tập (trang 60) Luyện tập (trang 61) Luyện tập chung (trang 61, 62) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 52) Trừ hai số thập phân (trang 53, 54) Luyện tập (trang 54) Luyện […]

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN (trang 55, 56)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57) Luyện tập (trang 58) Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59) Luyện tập (trang 60) Luyện tập (trang 61) CÁC BÀI TRƯỚC Tổng nhiều số thập phân (trang 51, 52) Luyện tập (trang 52) […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 55)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56) Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57) Luyện tập (trang 58) Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59) Luyện tập (trang 60) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang […]

LUYỆN TẬP (trang 54)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 55) Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56) Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57) Luyện tập (trang 58) Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59) CÁC BÀI TRƯỚC Cộng hai […]

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN (trang 53, 54)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 54) Luyện tập chung (trang 55) Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56) Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57) Luyện tập (trang 58) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 48, 49) Cộng hai số thập phân […]

LUYỆN TẬP (trang 52)

CÁC BÀI TIẾP THEO Trừ hai số thập phân (trang 53, 54) Luyện tập (trang 54) Luyện tập chung (trang 55) Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56) Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 48) Luyện tập […]

TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN (trang 51, 52)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 52) Trừ hai số thập phân (trang 53, 54) Luyện tập (trang 54) Luyện tập chung (trang 55) Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 47) Luyện tập chung (trang 48) Luyện tập chung (trang […]