CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) trang 118

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia số có bốn chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 119)
  2. Luyện tập (trang 120)
  3. Luyện tập chung (trang 120)
  4. Làm quen với chữ số La Mā (trang 121)
  5. Luyện tập (trang 122)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (trang 113)
  2. Luyện tập (trang 114)
  3. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (trang 115)
  4. Luyện tập (trang 116)
  5. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 117)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.