CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) trang 119

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 120)
  2. Luyện tập chung (trang 120)
  3. Làm quen với chữ số La Mā (trang 121)
  4. Luyện tập (trang 122)
  5. Thực hành xem đồng hồ (trang 123, 124)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 114)
  2. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (trang 115)
  3. Luyện tập (trang 116)
  4. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 117)
  5. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 118)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.