CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) trang 71

Video hướng dẫn
Các em xem video hướng dẫn cách vẽ

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (trang 72)
  2. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 73)
  3. Giới thiệu bảng nhân (trang 74)
  4. Giới thiệu bảng chia (trang 75, 76)
  5. Luyện tập (trang 76, 77)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Gam (trang 65, 66)
  2. Luyện tập (trang 67)
  3. Bảng Chia 9 (trang 68)
  4. Luyện tập (trang 69)
  5. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 70)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.