CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (trang 70)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia số có hai chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 71)
  2. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (trang 72)
  3. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 73)
  4. Giới thiệu bảng nhân (trang 74)
  5. Giới thiệu bảng chia (trang 75, 76)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Bảng nhân 9 (trang 63)
  2. Luyện tập (trang 64)
  3. Gam (trang 65, 66)
  4. Luyện tập (trang 67)
  5. Bảng Chia 9 (trang 68)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.