CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) trang 164

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 165)
  2. Luyện tập chung (trang 165, 166)
  3. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) (trang 166)
  4. Luyện tập (trang 167)
  5. Luyện tập (trang 167, 168)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 159, 160)
  2. Luyện tập chung (trang 160)
  3. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. (trang 161)
  4. Luyện tập (trang 162)
  5. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (trang 163)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.