CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT (trang 87)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chu vi hình vuông (trang 88)
  2. Luyện tập (trang 89)
  3. Luyện tập chung (trang 90)
  4. Các số có bốn chữ số (trang 91, 92, 93)
  5. Luyện tập (trang 94)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (trang 81, 82)
  2. Luyện tập (trang 82)
  3. Luyện tập chung (trang 83)
  4. Hình chữ nhật (trang 84, 85)
  5. Hình vuông (trang 85, 86)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.