DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 (trang 94, 95)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96)
  2. Luyện tập (trang 96)
  3. Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97)
  4. Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98)
  5. Luyện tập (trang 98)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chia cho số có ba chữ số (trang 86)
  2. Luyện tập (trang 87)
  3. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 87, 88)
  4. Luyện tập chung (trang 90, 91)
  5. Luyện tập chung (trang 91, 92, 93)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.