DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 (trang 97)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98)
  2. Luyện tập (trang 98)
  3. Luyện tập chung (trang 99)
  4. Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100)
  5. Luyện tập (trang 100, 101)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 90, 91)
  2. Luyện tập chung (trang 91, 92, 93)
  3. Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95)
  4. Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96)
  5. Luyện tập (trang 96)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.