DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH (trang 103, 104)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 104, 105)
  2. Phân số (trang 106, 107)
  3. Phân số và phép chia số tự nhiên (trang 108)
  4. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (trang 109, 110)
  5. Luyện tập (trang 110, 111)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 98)
  2. Luyện tập chung (trang 99)
  3. Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100)
  4. Luyện tập (trang 100, 101)
  5. Hình bình hành (trang 102, 103)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.