GAM (trang 65, 66)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 67)
  2. Bảng Chia 9 (trang 68)
  3. Luyện tập (trang 69)
  4. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 70)
  5. Chia số có hai chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 71)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 60)
  2. So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn (trang 61)
  3. Luyện tập (trang 62)
  4. Bảng nhân 9 (trang 63)
  5. Luyện tập (trang 64)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.