GIỚI THIỆU BẢNG CHIA (trang 75, 76)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 76, 77)
  2. Luyện tập chung (trang 77, 78)
  3. Làm quen với biểu thức (trang 78)
  4. Tính giá trị của biểu thức (trang 79)
  5. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (trang 80)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 70)
  2. Chia số có hai chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 71)
  3. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (trang 72)
  4. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 73)
  5. Giới thiệu bảng nhân (trang 74)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.