GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11 (trang 70, 71)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân với số có ba chữ số (trang 72, 73)
  2. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 73)
  3. Luyện tập (trang 74)
  4. Luyện tập chung (trang 75)
  5. Chia một tổng cho một số (trang 76)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Nhân một số với một tổng (trang 66, 67)
  2. Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68)
  3. Luyện tập (trang 68)
  4. Nhân với số có hai chữ số (trang 69)
  5. Luyện tập (trang 69, 70)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.