HÌNH TAM GIÁC (trang 85, 86)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Diện tích hình tam giác (trang 87, 88)
  2. Luyện tập (trang 88, 89)
  3. Luyện tập chung (trang 89, 90)
  4. Hình thang (trang 91, 92)
  5. Diện tích hình thang (trang 93, 94)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 79)
  2. Luyện tập chung (trang 79, 80)
  3. Luyện tập chung (trang 80)
  4. Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82)
  5. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.