HÌNH THOI (trang 140, 141)

Video hướng dẫn
Các em xem video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Diện tích hình thoi (trang 142, 143)
  2. Luyện tập (trang 143, 144)
  3. Luyện tập chung (trang 144, 145)
  4. Giới thiệu tỉ số (trang 146, 147)
  5. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (trang 147, 148)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 137)
  2. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  3. Luyện tập chung (trang 138)
  4. Luyện tập chung (trang 138, 139)
  5. Luyện tập chung (trang 139)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.