HỖN SỐ (tiếp theo) trang 13, 14

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 14)
  2. Luyện tập chung (trang 15)
  3. Luyện tập chung (trang 15, 16)
  4. Luyện tập chung (trang 16, 17)
  5. Ôn tập về giải toán (trang 17, 18)

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phân số thập phân (trang 8)
  2. Luyện tập (trang 9)
  3. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (trang 10)
  4. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (trang 11)
  5. Hỗn số (trang 12, 13)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.