KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) trang 36, 37

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Hàng của số thập phân. Đọc, Viết số thập phân (trang 37, 38)
  2. Luyện tập (trang 38, 39)
  3. Số thập phân bằng nhau (trang 40)
  4. Luyện tập (trang 43)
  5. Luyện tập chung (trang 43)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 30)
  2. Luyện tập chung (trang 31)
  3. Luyện tập chung (trang 31, 32)
  4. Luyện tập chung (trang 32)
  5. Khái niệm số thập phân (trang 33, 34, 35)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.