LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU (tiếp theo) trang 136, 137

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 138, 139)
  2. Các số có năm chữ số (trang 140, 141)
  3. Luyện tập (trang 142)
  4. Các số có năm chữ số (tiếp theo) (trang 143, 144)
  5. Luyện tập (trang 145)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 129)
  2. Luyện tập (trang 129)
  3. Tiền Việt Nam (trang 130, 131)
  4. Luyện tập (trang 132, 133)
  5. Làm quen với thống kê số liệu (trang 134, 135)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.