LUYỆN TẬP CHUNG (trang 120)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Làm quen với chữ số La Mā (trang 121)
  2. Luyện tập (trang 122)
  3. Thực hành xem đồng hồ (trang 123, 124)
  4. Thực hành xem đồng hổ (tiếp theo) (trang 125, 126, 127)
  5. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (trang 128)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 116)
  2. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 117)
  3. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 118)
  4. Chia số có bốn chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 119)
  5. Luyện tập (trang 120)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.