LUYỆN TẬP CHUNG (trang 165, 166)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) (trang 166)
  2. Luyện tập (trang 167)
  3. Luyện tập (trang 167, 168)
  4. Luyện tập chung (trang 168)
  5. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 169)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. (trang 161)
  2. Luyện tập (trang 162)
  3. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (trang 163)
  4. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 164)
  5. Luyện tập (trang 165)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.