LUYỆN TẬP CHUNG (trang 168)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 169)
  2. Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo) (trang 170)
  3. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (trang 170, 171)
  4. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo) (trang 171)
  5. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo) (trang 172)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 165)
  2. Luyện tập chung (trang 165, 166)
  3. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) (trang 166)
  4. Luyện tập (trang 167)
  5. Luyện tập (trang 167, 168)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.