LUYỆN TẬP CHUNG (trang 75)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia một tổng cho một số (trang 76)
  2. Chia cho số có một chữ số (trang 77)
  3. Luyện tập (trang 78)
  4. Chia một số cho một tích (trang 78, 79)
  5. Chia một tích cho một số (trang 79)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 69, 70)
  2. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 70, 71)
  3. Nhân với số có ba chữ số (trang 72, 73)
  4. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 73)
  5. Luyện tập (trang 74)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.