LUYỆN TẬP CHUNG (trang 77, 78)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Làm quen với biểu thức (trang 78)
  2. Tính giá trị của biểu thức (trang 79)
  3. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (trang 80)
  4. Luyện tập (trang 81)
  5. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (trang 81, 82)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (trang 72)
  2. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 73)
  3. Giới thiệu bảng nhân (trang 74)
  4. Giới thiệu bảng chia (trang 75, 76)
  5. Luyện tập (trang 76, 77)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.