LUYỆN TẬP (trang 100, 101)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Hình bình hành (trang 102, 103)
  2. Diện tích hình bình hành (trang 103, 104)
  3. Luyện tập (trang 104, 105)
  4. Phân số (trang 106, 107)
  5. Phân số và phép chia số tự nhiên (trang 108)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97)
  2. Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98)
  3. Luyện tập (trang 98)
  4. Luyện tập chung (trang 99)
  5. Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.