LUYỆN TẬP (trang 100)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 100, 101)
  2. Giới thiệu biểu đồ hình quạt (trang 101, 102)
  3. Luyện tập về tính diện tích (trang 103, 104)
  4. Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104, 105, 106
  5. Luyện tập chung (trang 106)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 95)
  2. Hình tròn. Đường tròn (trang 96, 97)
  3. Chu vi hình tròn (trang 97, 98)
  4. Luyện tập (trang 99)
  5. Diện tích hình tròn (trang 99, 100)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.