LUYỆN TẬP (trang 129)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 129)
  2. Tiền Việt Nam (trang 130, 131)
  3. Luyện tập (trang 132, 133)
  4. Làm quen với thống kê số liệu (trang 134, 135)
  5. Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (trang 136, 137)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Làm quen với chữ số La Mā (trang 121)
  2. Luyện tập (trang 122)
  3. Thực hành xem đồng hồ (trang 123, 124)
  4. Thực hành xem đồng hổ (tiếp theo) (trang 125, 126, 127)
  5. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (trang 128)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.