LUYỆN TẬP (trang 134)

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân số đo thời gian với một số (trang 135)
  2. Chia số đo thời gian cho một số (trang 136)
  3. Luyện tập (trang 137)
  4. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  5. Vận tốc (trang 138, 139)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 127)
  2. Luyện tập chung (trang 128)
  3. Bảng đơn vị đo thời gian (trang 129, 130, 131)
  4. Cộng số đo thời gian (trang 131, 132)
  5. Trừ số đo thời gian (trang 132, 133)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.