LUYỆN TẬP (trang 136)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 137)
  2. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  3. Luyện tập chung (trang 138)
  4. Luyện tập chung (trang 138, 139)
  5. Luyện tập chung (trang 139)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Phép nhân phân số (trang 132, 133)
  2. Luyện tập ( trang 133)
  3. Luyện tập (trang 134)
  4. Tìm phân số của một số (trang 135)
  5. Phép chia phân số (trang 135, 136)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.