LUYỆN TẬP (trang 141, 142)

https://youtu.be/NcyufzqHT2w

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Thời gian (trang 142, 143)
  2. Luyện tập (trang 143)
  3. Luyện tập chung (trang 144)
  4. Luyện tập chung (trang 144, 145)
  5. Luyện tập chung (trang 145, 146)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 137)
  2. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  3. Vận tốc (trang 138, 139)
  4. Luyện tập (trang 139, 140)
  5. Quãng đường (trang 140, 141)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.