LUYỆN TẬP (trang 151)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 152)
  2. Luyện tập chung (trang 153)
  3. Τỉ lệ bản đồ (trang 154, 155)
  4. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (trang 156, 157)
  5. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (trang 157, 158)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 148)
  2. Luyện tập (trang 149)
  3. Luyện tập chung (trang 149)
  4. Tìm hai số khi biết hiệu Và tỉ số của hai số đó (trang 150, 151)
  5. Luyện tập (trang 151)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.