LUYỆN TẬP (trang 151)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 151)
  2. Luyện tập chung (trang 152)
  3. Luyện tập chung (trang 153)
  4. Τỉ lệ bản đồ (trang 154, 155)
  5. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (trang 156, 157)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (trang 147, 148)
  2. Luyện tập (trang 148)
  3. Luyện tập (trang 149)
  4. Luyện tập chung (trang 149)
  5. Tìm hai số khi biết hiệu Và tỉ số của hai số đó (trang 150, 151)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.