LUYỆN TẬP (trang 159, 160)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 160)
  2. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. (trang 161)
  3. Luyện tập (trang 162)
  4. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (trang 163)
  5. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 164)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 154)
  2. Phép cộng các số trong phạm vi 100.000 (trang 155)
  3. Luyện tập (trang 156)
  4. Phép trừ các số trong phạm vi 100.000 (trang 157)
  5. Tiền Việt Nam (trang 158, 159)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.