LUYỆN TẬP (trang 162)

Video hướng đẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (trang 163)
  2. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 164)
  3. Luyện tập (trang 165)
  4. Luyện tập chung (trang 165, 166)
  5. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) (trang 166)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Phép trừ các số trong phạm vi 100.000 (trang 157)
  2. Tiền Việt Nam (trang 158, 159)
  3. Luyện tập (trang 159, 160)
  4. Luyện tập chung (trang 160)
  5. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. (trang 161)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.