LUYỆN TẬP (trang 171, 172)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 172)
  2. Ôn tập về biểu đồ (trang 173, 174, 175)
  3. Luyện tập chung (trang 175)
  4. Luyện tập chung (trang 176)
  5. Luyện tập chung (trang 176, 177)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (trang 168)
  2. Luyện tập (trang 169)
  3. Luyện tập chung (trang 169, 170)
  4. Một số dạng bài toán đã học (trang 170)
  5. Luyện tập (trang 171)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.