LUYỆN TẬP (trang 23)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bảng chia 6 (trang 24)
  2. Luyện tập (trang 25)
  3. Tìm một trong các phân bằng nhau của một số (trang 26)
  4. Luyện tập (trang 26, 27)
  5. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 27, 28)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 18)
  2. Bảng nhân 6 (trang 19)
  3. Luyện tập (trang 20)
  4. Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ) (trang 21)
  5. Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ) (trang 22)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.