LUYỆN TẬP (trang 25)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Tìm một trong các phân bằng nhau của một số (trang 26)
  2. Luyện tập (trang 26, 27)
  3. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 27, 28)
  4. Luyện tập (trang 28)
  5. Phép chia hết và phép chia có dư (trang 29, 30)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 20)
  2. Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ) (trang 21)
  3. Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ) (trang 22)
  4. Luyện tập (trang 23)
  5. Bảng chia 6 (trang 24)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.