LUYỆN TẬP (trang 28, 29)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Héc-ta (trang 29, 30)
  2. Luyện tập (trang 30)
  3. Luyện tập chung (trang 31)
  4. Luyện tập chung (trang 31, 32)
  5. Luyện tập chung (trang 32)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (trang 22, 23)
  2. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 23, 24)
  3. Luyện tập (trang 24, 25)
  4. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (trang 25, 26, 27)
  5. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (trang 27, 28)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.