LUYỆN TẬP (trang 32)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Gấp một số lên nhiều lần (trang 33)
  2. Luyện tập (trang 34)
  3. Bảng chia 7 (trang 35)
  4. Luyện tập (trang 36)
  5. Giảm đi một số lần (trang 37, 38)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 27, 28)
  2. Luyện tập (trang 28)
  3. Phép chia hết và phép chia có dư (trang 29, 30)
  4. Luyện tập (trang 30)
  5. Bảng nhân 7 (trang 31)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.