LUYỆN TẬP (trang 33, 34)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 35, 36)
  2. Luyện tập chung (trang 36, 37)
  3. Phép cộng (trang 38, 39)
  4. Phép trừ (trang 39, 40)
  5. Luyện tập (trang 40, 41)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 26)
  2. Tìm số trung bình cộng (trang 26, 27)
  3. Luyện tập (trang 28)
  4. Biểu đồ (trang 28, 29)
  5. Biểu đồ (tiếp theo) (trang 30, 31, 32)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.