LUYỆN TẬP (trang 34)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bảng chia 7 (trang 35)
  2. Luyện tập (trang 36)
  3. Giảm đi một số lần (trang 37, 38)
  4. Luyện tập (trang 38)
  5. Tìm số chia (trang 39)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Phép chia hết và phép chia có dư (trang 29, 30)
  2. Luyện tập (trang 30)
  3. Bảng nhân 7 (trang 31)
  4. Luyện tập (trang 32)
  5. Gấp một số lên nhiều lần (trang 33)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.