LUYỆN TẬP (trang 68)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân với số có hai chữ số (trang 69)
  2. Luyện tập (trang 69, 70)
  3. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 70, 71)
  4. Nhân với số có ba chữ số (trang 72, 73)
  5. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 73)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 61, 62)
  2. Đề-Xi-mét vuông (trang 62, 63, 64)
  3. Mét vuông (trang 65)
  4. Nhân một số với một tổng (trang 66, 67)
  5. Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.